Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

OBVESTILO <<

MOJA SKUPNOST SODELUJEM!
Participativni proračun občine Brežice za leti 2020 in 2021

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Brežice bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 200.000 EUR. Skupno bodo občani v proračuna lahko tako uvrstili okoli 15 projektov. Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2020 in 2021. Projekte Občina zbira od 5. 9. do 7. 10. 2019, glasovanje pa bo potekalo od 21. 10. do 25. 10. 2019. Želite sodelovati, sami pa ne nameravate oddati projekta? Prijavite se v komisijo za vloge in pobude občanov. Prijave na Občini Brežice zbirajo do 16. septembra 2019.

 

POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

V občini Brežice bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja predvidoma 200.000 EUR. Skupno bodo občani v proračuna lahko tako uvrstili okoli 15 projektov.

Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2020 in 2021.

 

MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Brežice.
 2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 3. Predstavlja investicijo in je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Brežice in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
 4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma.

Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.

Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.

Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.

 1. Izveden bo na območju občine.
 2. V preteklosti še ni bil (so)sofinanciran iz proračuna Občine Brežice.
 3. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Brežice.
 4. Je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR
 5. Je umeščen v enega od 4 območij občine, ki predstavljajo volilne enote.

 

MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE

 1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Brežice, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
 2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
 3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 1 projektni predlog. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v eni skupini predlagateljev.
 4. Projektni predlogi morajo:

do 7. 10. 2019 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  ali morajo biti oddani do vključno tega dne osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice oz. s priporočeno pošto in poslani na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na za to predvidenem obrazcu.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Predvidena višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v proračunu Občine Brežice je 100.000 EUR v letu 2020 in 100.000 EUR v letu 2021.

V vsakem od 4 območij občine bodo financirani projekti v skupni višini do 30.000 EUR, pri čemer bo na posamezno krajevno skupnost financiran največ 1 projekt.

Iz občinskih proračunov 2020 in 2021 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. O tem, ali bo posamezen izglasovan projekt izveden v letu 2020 ali 2021, bo odločala Komisija za vloge in pobude občanov.

 

KDO PREVERJA PROJEKTNE PREDLOGE?

Prispele projektne predloge preveri 5 članska Komisija za vloge in pobude občanov. 4 člane komisije imenuje Občinski svet Občine Brežice na podlagi prispelih vlog na javni poziv Občine Brežice, kjer lahko kandidirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Člani komisije ne smejo nastopiti v vlogi predlagatelja projektov. 1 člana komisije iz zainteresirane javnosti imenuje župan.

 

KAKO POTEKA GLASOVANJE?

Glasovanje bo potekalo od 21. do 25. oktobra 2019, ko lahko svoje glasove posredujete z glasovnico po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s klasično pošto na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.

Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko odda en glas.

 

4 OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI obsegajo območja sledečih krajevnih skupnosti

Območje 1: Brežice, Zakot -Bukošek- Trnje, Šentlenart

Območje 2: Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence

Območje 3: Dobova, Kapele, Globoko

Območje 4: Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje

 

Javni poziv za člane Komisije za vloge in pobude občanov

Občina Brežice objavlja javni poziv za imenovanje članov Komisije za vloge in pobude občanov, ki jih bodo podali na poziv participativnega proračuna občine Brežice za leti 2020 in 2021, »Moja skupnost-sodelujem!«.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Član komisije ne sme nastopiti v vlogi predlagatelja projekta.

Svojo vlogo, ki vsebuje motivacijsko pismo z navedenimi referencami na področju dela lokalne skupnosti, lahko vsi zainteresirani posredujejo po elektronski pošti na naslov

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali navadni pošti do ponedeljka, 16. septembra 2019, na naslov Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.

Štiri člane komisije bo, na podlagi prispelih vlog, imenoval Občinski svet Občine Brežice. Enega člana komisije iz zainteresirane javnosti imenuje župan.

OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA
Spoštovani krajani in krajanke.
Sporočamo vam, da je Univerzitetna založba UM izdala monografijo o Artičah, ki si jo lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Ker je v elektronski obliki, si jo lahko prenesete tudi na svoj računalnik.
Vabljeni k ogledu.Obveščamo vas, da bo jutri, 28. 9. 2021, ob 8.00 uri, pri župnišču pristal helikopter slovenske vojske. Šolski otroci bodo obeležili "Dan šole" in si v ta namen ogledali tudi helikopter.
 
Za nastali hrup, se vam že vnaprej opravičujemo.
 
Hvala za razumevanje.NAČRT RAVNANJA UPRAVLJALCA LOVIŠČA ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE

NAMERA O ODDAJI PROSTORA V NAJEMSpoštovani najemniki in drugi obiskovalci pokopališča Artiče.


Ob koncu leta, ki nas je zaznamovalo z raznimi ukrepi povezanimi s pandemijo Covid-19, predvsem v smislu kaj smemo in kaj ne smemo, vas kot upravljavec pokopališča Artiče želimo seznaniti, da smo tudi letos skrbeli za zagotavljanje urejenosti pokopališča in mrliške vežice, kjer smo sanirali počene odtočne cevi zaradi katerih se je posedla nosilna plošča mrliške vežice.


Vse navedeno smo izvajali iz sredstev, ki jih prejmemo iz naslova plačanih grobnin.

 

Že kar nekaj let nas opozarjate na stanje cipres, ki so sedaj edina pregrada med cesto in pokopališčem in se nagibajo na nagrobne spomenike ter povzročajo škodo nagrobnikom. Vsled tega smo se odločili, da pristopimo k izdelavi idejne zasnove za ureditev ograje  in pokopališča (idejna zasnova je objavljena na spletni strani KS Artiče).

Idejo smo predstavili občinskim strokovnim službam, župniku ter krajanom, ki jih ta ograja še posebej zadeva. Idejna zasnova je bila prisotnim všečna in sprejemljiva, zato smo tudi pridobili popis in okvirni predračun potrebnih del.

Celotna ocena potrebnih del znaša cca 23.077€ za ureditev severnega dela ograje in 39.481€ za ureditev južnega dela ograje.

 

V upanju, da bi nujna dela izpeljali že v naslednjem letu smo se za pomoč z dodatnimi finančnimi sredstvi obrnili na Občino Brežice. Ta nam dodatnih sredstev ne more zagotoviti, predvsem zaradi investicije v  vrtec in kasneje načrtovane izgradnje Osnovne šole Artiče.

 

Krajevna skupnost Artiče bo zato pristopila k investiciji v okvirih lastnih sredstev iz naslova grobnin. Severni zid lahko na ta način začnemo gradit v letu 2022, ko zberemo prihodke dveh let in južni zid predvidoma leta 2025. Drugače pač ne gre, zato vas prosimo za razumevanje.

 

Lepo vas pozdravljamo in Vam želimo vse dobro.

KS Artiče  

IDEJNA ZASNOVA NOVIH OGRAJ NA POKOPALIŠČU ARTIČE


 


Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Artiče.

 

Kot že veste na  Fakulteti za turizem aktivno delajo na projektu KS Artiče. Trenutno oblikujejo naloge, ki bodo pripravljene predvidoma v januarju.

Do takrat pa bi študentje rabili še nekaj Vaše pomoči in sicer  pripravili so anketo za vse krajane KS Artiče. S to anketo si bodo pridobili Vaše mnenju o turistični ponudbi in razvoju turizma v krajevni skupnosti.

 

Anketa se nahaja na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/312075.

 

Študentje se Vam za izpolnjeno anketo že v naprej zahvaljujejo.

 

Lep pozdrav.

Svet Krajevne skupnosti Artiče


 

Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane