JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV V LETU 2017

CENIKI ZA LETO 2017


Maketa prenove Prosvetnega
doma Artiče << 

Dopolnjen plan investicij KS
Artiče 2012/2013 <<

Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2015 <<

Predlog KS Artiče plana investicij, ki jih izvaja Občina Brežice za leto 2016 do 2018 <<

Krajevna skupnost Artiče
Artiče 38, 8253 Artiče
Tel. 07/49-56-314
GSM: 040/204-960
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

OBVESTILO <<

O Banovi domačiji

 


Pogled na Banovo domačijo
  Banova domačija stoji v severnem delu vasi Artiče in je tip gručaste domačije. Sestavljajo jo lesena in pritlična hiša pravokotnega tlorisa, sestavljeno gospodarsko poslopje z letnico 1871, leseni svinjaki s svinjsko kuhinjo, vinski hram z manjšim vinogradom, čebelnjak, koruznjak, drvarnica, sušilnica za sadje, zasajen sadovnjak s starimi sortami sadnih
dreves, mlaka ter gnojna in apnena jama.


Čebelnjak
  Pod streho sestavljenega gospodarskega poslopja pa so hlev, kašča, pod, klet in dve listnici. Glavnina domačije je bila obnovljena do leta 2005. Dendrokronološke analize lesa v še ohranjenem delu stare kmečke hiše pa nam govore o starosti gradbenega materiala, katerega letnice segajo v 15. in 16. stoletje. Po doslej znanih virih gre za eno najstarejših hiš
omenjenega območja. Ohranjen del stare hiše je služil kot osnova za postavitev nove lesene hiše. Stavbe na domačiji so ohranjene in obnovljene v tradicionalnem načinu gradnje, značilnem za pretekla stoletja.


Dvorišče
  Material je seveda iz neposrednega okolja, vključno s slamnato kritino, ki je pridelana na sami domačiji. Sestavljeno gospodarsko poslopje, oz. stan je dolga stavba, ki so jo gospodarji širili v skladu s svojimi finančnimi zmožnosti in potrebami. Banova domačija je primer ohranjene in prezentirane zgodovinske, arhitekturne in kulturne dediščine,
hkrati pa je postala središče muzejskega prikazovanja vsakdanjega življenja in gospodarjenja nekdanjih lastnikov in skupnega življenja na vasi.


Koruznjak
  Imena lastnikov domačije so znana od leta 1804 naprej. Zadnja lastnika »Banova stric in teta«, kot so ju imenovali domačini, nista imela otrok in na domačiji nista ničesar spreminjala. Zadnja lastnica Marija Ban je dala domačijo leta 1998 v dolgoročni najem Krajevni skupnosti Artiče, kjer so že pred tem začeli razmišljati, kako bi domačijo ohranili. Z občinskim
odlokom je bila domačija leta 2000 zavarovana kot kulturni spomenik.O prenovi...

Ob pomoči Občine Brežice in Ministrstva za kulturo so leta 2000 začeli z njeno obnovo. Nosilec obnove je Krajevna skupnost Artiče, ki je tudi upravljalka domačije, za katero v imenu Krajevne skupnosti skrbi Franc Volčanšek. Po strokovni plati je obnovo nadzoroval Dušan Strgar iz novomeške Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dušan Strgar piše, da so pobudo za obnovo domačije in ureditev sadjarske zbirke na zavodu prejeli leta 1998. Podala jo je Osnovna šola Artiče oz. takratni ravnatelj g. Miha Haler. Že naslednje leto je Krajevna skupnost Artiče poslala vlogo za izvedbo osnovnih očiščevalnih in vzdrževalnih del (obnovljen je bil kolovoz do domačije, očiščena okolica objektov in notranjščina gospodarske stavbe). Kot odgovorni konservator je opravil vrednotenje, pripravil strokovne podlage za razglasitev in konservatorski program k prenovi domačije.

Prva obnovitvena dela so bila izvedena leta 2000 na sestavljeni gospodarski stavbi. Rekonstruirane so bile talne lege, poravnana je bila celotna stavba z nosilnimi stenami in zamenjani leseni plohi na podu, obnovljeni so bili dotrajani leseni deli ostrešja in izvedeno njegovo prekritje s slamnato kritino. Vzporedno z obnovitvenimi deli na gospodarski stavbi je bilo zbranega precej starega delovnega orodja, še posebej sadjarske opreme. Hkrati je bil zasajen sadovnjak starih sadnih sort, na dvorišču pa sta bili sanirani gnojna jama in mlaka za napajanje. Ob samih mojstrih, ki so izvajali dela, je bilo opravljenega tudi veliko prostovoljnega dela članov društev, ki delujejo v krajevni skupnosti, saj so vzporedno pripravili kar nekaj dobro obiskanih prireditev. Pri zbiranju delovnega orodja so glavnino dela opravili učenci Osnovne šole Artiče.

Na domačiji je bila v letu 2001 rekonstruirana sušilnica za sadje in leseni čebelnjak. V letu 2002 so bili na domačiji postavljeni leseni svinjaki s svinjsko kuhinjo. V podaljšku pod isto streho so bile dodane še sanitarije. Postavili so še koruznjak, ostrešji obeh gospodarskih stavb pa so pokrili s slamnato kritino. V letu 2003 je bil prestavljen in saniran vinski hram. Istega leta so bila izvedena pripravljalna dela za potrebe rekonstrukcije hiše, ki je bila v celoti dokončana leta 2004. S tem je bila zaključena postavitev stavb na domačiji. Zadnja dela so bila opravljena leta 2009, ko so postavili še leseno ograjo in drvarnico.


Notrasnjost hiše
  Ključno pri obnovi, kot pravi pristojni konservator, je bilo dobro sodelovanje krajevne skupnosti, šole in lokalnih društev. Denarno sta akcijo vseskozi podpirala Ministrstvo za kulturo in Občina Brežice. Strgar pravi: »Med naštetimi je potrebno posebej izpostaviti g. Franca Volčanška, ki je v vseh teh letih, ko je potekala obnova Banove domačije, predstavljal
gonilno silo, bil njen promotor in po potrebi tudi aktiven izvajalec obnove.

Vsekakor pa je danes, ko je domačija obnovljena, potrebno združiti energijo, iskati poti in načrtovati nove programe ter jih v skladu s predvideno namembnostjo in statusom kulturnega spomenika tudi ponuditi obiskovalcem. Obnovljena Banova domačija naj bo povezovalec lokalnih interesov, predstavlja naj možnosti in sposobnosti domačinov, vsem nam pa naj bo vabilo in izgovor za ponoven obisk.«Nepremičnina dediščina...

Področje nepremične kulturne dediščine obsega posamezne stavbe ali skupine stavb, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča, oblikovano naravo in kulturno krajino. Na Banovi domačiji lahko nepremično kulturno dediščino predstavimo po posameznih stavbah, in sicer: glavna objekta sta kmečka hiša in sestavljeno gospodarsko poslopje, medtem pa domačijo sestavljajo še svinjak s svinjsko kuhinjo, koruznjak, drvarnica, obnovljena sušilnica za sadje, prenesen hram in rekonstruiran čebelnjak. Vsi objekti na domačiji so leseni in, razen drvarnice, kriti s slamo.


Banova hiša
  Banova hiša je edina stavba v sklopu domačije, ki je v celoti postavljena na novo. Hiša je zgrajena na podlagi značilnosti stare, delno še ohranjene hiše. Notranjščina hiše je dobila novo funkcijo in je prilagojeno sodobnim potrebam upravljavcev in obiskovalcem. Skozi vrata, ki so na dvorišči strani, obiskovalec stopi v prostor, ki je veža in kuhinja obenem. Kuhinja ima zidan
štedilnik in kurišče za peč. Levo od vhodnih vrat je največji bivalni prostor, imenujemo ga »velika hiša«, saj zavzema skoraj polovico notranje površine hiše.


Gospodarsko poslopje
  Ta prostor sedaj uporablja tudi Krajevna skupnost za sestanke, razna srečanja in praznovanja. Na drugem koncu hiše, desno od vhodnih vrat, sta dva manjša prostora, soba in kamra. Eno uporablja kulturno društvo za svoje potrebe, druga pa služi kot shramba oz. priložnostna kuhinja. Iz veže vodijo stopnice na podstreho. Hiša ima še en vhod, in sicer s kolovozne poti.
Sestavljeno gospodarsko poslopje ali stan je največja obnovljena stavba, katere sestavni deli so postavljeni, oz. dodani v različnih časovnih obdobjih.


Hram in vinogradi
  Stavbo sestavljajo: hlev, ki je osrednji del in najverjetneje najstarejši del z letnico 1871 na lesenem podboju. Ko je gospodar prihranil nekaj denarja in ko se je pokazala potreba, je dogradil nov del. Hlevu je bil najprej dodana dodana kašča, nato pod in klet, nazadnje pa še dva listnjaka na enem in drugem koncu poslopja. Objekt v dolžino meri približno 30
metrov in je med najdaljšimi stavbami v Sloveniji, ki je krit s slamo. V vseh teh prostorih je zbranih in razstavljenih že več kot 400 kosov različnih orodij in naprav, med katerimi je tudi preša ali stiskalnica za sadje.Premična dediščina

Premična kulturna dediščina so posamezni predmeti ali skupine predmetov, nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja.

  Na Banovi domačiji je po zadnjem popisu več kot 400 predmetov. Zanimivost le teh je, da so dobro ohranjeni in se hranijo v prostorih, kjer so jih domačini uporabljali tudi v preteklosti. Med zanimivejšimi so zagotovo skrinje, pripomočki za predelavo sadja, voz, orodja za delo na polju ter 
pripomočki za obdelavo lesa. Omenimo naj lese, pladnje iz spletenih viter, na katerih so v sušilnici, peči ali na prostem sušili sadje.

  Zanimivost domačije je tudi del stene gospodarskega poslopja med hlevom in kaščo, na katero je gospodar obešal raznovrstne predmete, od pomožnih delov orodij do polomljenih kosov. Menda je le stežka kaj zavrgel. Steno smo zato poimenovali »čez sedem let vse prav pride«.
Poleg obnove poslopij upravljavec domačije dopolnjuje tudi manjkajoče predmete in orodja, ki so bila nekoč potrebna za življenje in delo na domačiji.

  V tem delu Slovenije je bila v preteklosti ena glavnih gospodarskih dejavnosti sadjarstvo. V času med prvo in drugo svetovno vojno je na tem območju cvetela posebna vrsta predelave sadja oz. predelave sliv (slivarji), ki so jih odkupovali kupci iz Italije. Nabrane slive so ženske najprej olupile, nato so
jih moški razkoščičili, nakar so jih na soncu posušili in takšne v posebnih vrečah tudi prodali.

  Olupke in pečke so uporabili kot dodatek drugemu sadju, namočenemu za žganje. Na to temo je na domačiji urejena muzejska zbirka, v okviru katere so zelo stari primerki orodij, s katerimi so na kmetiji nekoč pridelovali in predelovali sadje.
Živa dediščina

  Živa dediščina so nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv
na svoje okolje, naravo in zgodovino. Živa dediščina je prisotna na Banovi domačiji v obliki dogodkov in prireditev, kjer domačini in društva prenašajo znanja iz roda v rod, ter iščejo nove oblike družabnosti skozi prireditve, posebne prilike, srečevanja skupin in podobnega.

  Na Banovi domačiji so že zelo zgodaj začeli z organiziranim prikazovanjem življenja in dela v preteklosti. Prikazali so šege in navade ob žetvi, mlačvi, pletju korenja na njivi, razne predelave sadja (prešanje, žganjekuha, sušenje sadja), kožehanje oziroma ličkanje koruze, pripravo dobrot iz kmečke kuhinje in drugo. Pomemben prenašalec žive dediščine so zagotovo Artiški dnevi ter vsa društva in posamezniki, ki z domačijo živijo.
Banova domačija je tudi izhodiščna točka za rekreativce, ki se odpravijo na pohod po zanimivi in lepi Artiški sadjarski pešpoti, ali pa s kolesom po kolesarski poti.
Vabljeni v Artiče, da si tudi v »živo« ogledate Banovo domačijo.

  Pripravili: uni. dipl. etn. in kult. antr. Vera Jaćimović in uni. dipl. etn. in kult. antr. Alenka Lamovšek
Uredil: Dušan Strgar, ZVKDS OE NM
Fotografije: Alenka Lamovšek in Dušan Strhar, ZVKDS OE NM

Viri: Slovenski etnološki leksikon, založba Mladinska knjiga 2004
http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/kategorije/14-dediscina-vsakdanjega-zivljenja/ ,http://www.artice.si/60 ,http://www.artice.si/76,
http://www.slovenia.info/?kul_zgod_znamenitosti=4222&lng=1, http://www.kam.si/etno_kmetije/banova_domacija_v_articah.html, http://rkd.situla.org/

21. december 2018

PRAZNIKOM NAPROTI " KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN TAMBURAŠKEGA ORKESTRA ARTIČE«
Mešani pevski zbor Artiče organizira koncert » Praznikom naproti«
kraj prireditve: Prosvetni dom Artiče

Več


SPREMENJEN NAČIN ODLAGANJA ODPADKOV NA POKOPALIŠČU

KS Artiče je v sodelovanju s Komunalo Brežice d.o.o. spremenila način odlaganja odpadkov pri pokopališču v Artičah. V ta namen smo  obstoječi  5m3 kontejner na pokopališču nadomestili z manjšimi zabojniki. Odpadke boste po novem odlagali v zeleni, rjavi in rumeni zabojnik (glej obvestilo Komunale Brežice, ki ste ga prejeli  dne 20.07.2015).

Opozoriti vas želimo, da so zabojniki namenjeni samo odpadkom iz pokopališča in ne odpadkom iz gospodinjstva.

Krajevna skupnost Artiče, 20.07.2015


Za odpiranje dokumentov potrebujete "PDF Reader", ki ga brezplačno dobite   tukaj.
info@artice.si | http://www.artice.si
tel. 07/49-56-314 |
gsm. 040/204-960
(C)2006-2012
Krajevna skupnost Artiče
Vse pravice pridržane